Nøgletal

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

Nedenstående liste er de mest brugte nøgletal

 1. Afkastningsgrad: (resultat før renter / samlede aktiver) * 100 - Kan se udviklingen i virksomheden.
 2. Overskudsgrad: (resultat før renter / Omsætning) * 100- Ser udviklingen i virksomheden.
 3. Egenkapitalens forrentning: (resultat efter renter / egenkapital) *100
 4. Egenkapitalens forrentning: (afkastningsgrad + fortjeneste på fremmedkapital.) viser, hvilket afkast en ejer har på sin investerede kapital. Siger noget om hvor meget man tjener på sine lånte penge.
 5. Bruttoavance procent = (Bruttofortjeneste (DB + gager hvis man kan) / omsætningen ) x 100 - Siger noget om hvor meget vi tjener på produktet eller virksomheden.
 6. Dækningsgrad = (Dækningsbidrag / omsætning) x 100 - Siger hvor stor en procent del af DB udgør af omsætningen. (det samme som bruttoavance)
 7. Kapacitetsgrad = (Dækningsbidrag / kapacitetsomkostninger) x 100 - Ser udviklingen af DB vs Kapacitetsomk.dvs. man kan se om kapacitetsomk er ok.
 8. Nulpunktsomkostning = (kapacitetsomkostning / dækningsgrad) x 100 - Siger hvor meget man mindst skal omsætte for.
 9. Solidaritetsgrad: Egenkapital / samlede aktiver * 100 - Siger noget om hvor meget man ejer af sig selv og kan hjælpe til at se om man har en god likviditet. (hvis man har dårlig likviditetsgrad vil det gå ud over solidariteten før eller siden.)
 10. Gældsandel = Kort og lang gæld / balancen - Siger noget om hvor meget vi ejes af andre.
 11. Indextal = (Nyt tal / basis tal) x 100 - Viser udviklingen
 12. Likviditetsgrad I: Mest likvid aktiver (balance: omsætningsaktiver-lager) / kortfristet fremmedkapital. Skal være over 1
 13. Likviditetsgrad II: Omsætningsformue (balance: omsætningsaktiver) / kortfristet fremmedkapital. Skal være over 2
 14. Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug / Varelager - Fortæller os hvor mange gange lageret bliver omsat pr år.
 15. Varedebitorernes omsætningshastighed = Omsætning / varedebitorer - Siger hvor hurtigt varedebitorerne betaler deres gæld.
 16. Varekreditorernes omsætningshastighed = varekøb / Varekreditorer - Siger hvor hurtigt vi betaler vores gæld.
 17. Færdigvarelagerets omsætningshastighed = vare omk i alt / Færdigvarelageret - Siger hvor hurtigt virksomheden omsætter lageret
 18. NOPLAT = Net Operation Profit Less Adjusted Taxes = Mellemresultatet ordinære resultat efter skat. (NOPLAT er det driftsmæssige overskud (indtjeningsbidraget) efter skat)
 19. FCF = Free cash flow

Det frie cash flow er det totale driftsmæssige cash flow, der er tilgængeligt for virksomhedens kapitalstillere (långivere og ejere) = Pengestrøm fra operationen minus nye investeringer (FCF = NOPLAT- Net investment).

 1. ROIC (Return on invested capital)

ROIC = NOPLAT / Invested capital

(minder om afkastgrad (resultat før renter / samlede aktiver ) (ROI = fortjeneste-investering / investering)

 1. IR (Investment rate)

= Net investment / NOPLAT. Investeringsrenten. (det som kræves i geninvesteret)

 1. g (Growth) = Størrelsen på NOPLAT og pegestrømmen vækst. g skaber mere g.

Regnskabsmæssig vækst er forskelligt fra økonomisk vækst. Nyt produkt, Udvide marked, Få mere markedsandel på henholdvis det gamle og det nye marked, Anskaffe forretninger.

G = ROIC X IR

 1. WACC står for Weighted average cost of capital. På dansk vægtet gennemsnitlige kapitalomkostninger. Dette består i de omkostninger finansieret af virksomhedens egenkapital og de omkostninger finansieret af fremmedkapital, dvs. gæld. WACC = Egenkapital andel X ejerafkast(krav) + gældsandel X lånerenten efter skat.
 2. ROI skal være større end WACC. ROI der er større end 0 er regnskabsmæssig vækst. ROI der er større end 0 men mindre end WACC giver dårlig fortjeneste.
 3. DCF = diskonterede cash flow. FREM ELLER TILBAGE. DCF modellen

discounted cash flow (DCF) =

 1. Cash flow metoden

1.Skal gætte fremtidens resultater eller forholde sig til dem.

2.Man tager de fem år frem i tiden og tilbagediskutere dem til nutid.

3.Slutåret bruges til vurdering.

a.Opstil forudsætningerne

b.Opstil betalingsstrømme

c.Fastsætte diskonterings

d.Og regn

4.Hvordan er cash flowet skruet sammen (Egenkapital vs fremmedkapital)

5.Ofte ligger meget CF på terminalværdien.

6.Sammenlign P/E med CF

 1. EV = Enterprise value. Værdi af hele virksomheden. EV= Markedsværdien af egenkapitalen plus nettogæld – kontanter.
 2. EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (afskrivning/nedskrivning): Overskud før renter, skat, afskrivninger og amortisering af good will (immaterielle aktiver). (Alternativ til cash flow).
 3. EV/EBIT

Enterprise value / EBIT (Earnings before interest and tax)

Virksomhedens værdi (kurs x aktier) / Resultat for renter

(Markedsværdien af aktiverne) divideret med primært resultat.

 1. MVA (Market Value Added)

= Total værdi – total kapital (investorerne)

MVA udgør forskellen mellem en virksomheds bogførte værdi af egenkapital og rentebærende gæld på den ene side og markedsværdien af gæld og egenkapital på den anden side. MVA kan beregnes som nutidsværdien al fremtidig EVA diskonteret med WACC raten.

 1. Economic value added (EVA-modellen)

NOPLAT – (Kapital (nvestorerne)) x Wacc)

EVA-modellen viser den pris for selskabet, som er større end den investerede kapital, kan forklares såfremt der skabes et overnormalt afkast på den investerede kapital. Af denne grund er det nemmere at forklare, hvorfor den estimerede værdi af den investerede kapital afviger fra den bogførte værdi.

Hvis EVA er positivt er det godt ellers er det dårligt. Eva = (ROI – WACC) X (Investerede kapital)

Er EVA > 0 = ”godt år”

ER EVA < 0 = ”dårligt år”

 1. APV modellen (Adjusted Present Valu )

APV er den nutidsværdien af et projekt, hvis udelukkende finansieres af ejerskabet egenkapital plus nutidsværdien af alle fordelene ved finansiering .

APV = base-case NPV + PV af finansiel effekt.

(Base case NPV = -investering+ fortjeneste (fcf/wacc(uden gæld))

To af de bedste verdner. En høj WACC = billig terminal pris.

En høj gæld = højest mulig skattely.

 1. Gordons vækstformel

Renters rente på fortjenesten.

Gordon modellen antager, at aktieværdien er bestemt af dividendebetalinger pr. aktie, og at dividenderne forventes at vokse med en konstant rate over tiden.

Gordons vækstmodel kan omskrives til det såkaldte P/E (price-earnings) ratio, der er meget anvendt som aktievurderingsværktøj blandt praktikere indenfor den finansielle sektor:

D / (r-g) = gordons

 1. P/E = Begrebet P/E står for price/earning og bruges af virksomheds- og aktieanalytikere. Når man ser på P/E, kigger man på, hvor mange penge en investor skal bruge for at virksomheden tjener 1 krone. En P/E på 25 betyder at investoren skal betale 25 kroner for en krones overskud. Hvis overskuddet fra virksomheden falder og kursen er uændret vil P/E stige og omvendt.

Hvis kursen på den pågældende aktie stiger og overskuddet forbliver uændret vil P/E stige og omvendt.

P/E= markedsværdi af egenkapitalen / ordinært resultat efter skat (EPS)

P/E x ordinært resultat efter skat = estimeret værdi af egenkapitalen.

•E = fortjeneste efter skat

•P = pris (markedspris) (kurs x aktier)

•Kan ikke bruges alene men kan bruges til tjek faktor.

•Kan bruges til at finde støtte for markedsværdien ved at kende andre selskaber og deres resultater (P/E). Vi har fortjenesten hvad er værdien så?

 1. K/IV (Kurs indre værdi)

Nøgletallet Kurs/Indre værdi (K/I) udtrykker aktiekursen divideret med virksomhedens egenkapital pr. aktie.

Kurs = pris pr aktie

IV = interne værdi (egenkapital)

Højere end 1 betyder en højere forventning til virksomheden end hvad den er værd i værdi.

MINDER OM TORBINS Q

 1. Beta-værdi

Beta er et mål for, hvor meget en investering (f.eks. en afdeling af en investeringsforening) ændrer sig, når benchmarkværdien ændrer sig. Beta er et mål for markeds- eller benchmarkrisikoen. Er beta-værdien over 1, betyder det, at investeringen svinger mere end markedet generelt. Og omvendt reagerer den mindre, hvis værdien er under 1.

B= cov(j,m)/var(m)

 1. CAPM

capital asset pricing model (CAPM)

CAPM står for "Capital Asset Pricing Model" og henviser til model, der belyser sammenhængen mellem det forventede afkast og risikoen ved en investering

Forventet afkast krav = risikofrirente + beta(markedsrisiko-risikofrirente)

 1. Pengestrøm

Indtjeningsbidrag

-ændringer i drift

-ændringer i investering

-ændringer finansiering

-(plus ultimo)

-likvid ultimo

 1. Frie cash flow

Noplat

-ændringer i arbejdskapital

-ændringer i ny investering

= fcf

 1. Principal - agent teori

I juridisk sprog, er en principal en person eller virksomhed, der hyrer en anden person eller virksomhed, til at udføre tjenester. En agent er en person eller et firma hyret til at udføre tjenester for en hovedstol. der kan være en Middelmådig agent vs. God agent

 1. Moral hazard er altid et problem, når du betaler nogen til at gøre noget for dig. Incentive-baserede kontrakter er en måde at beskæftige sig med moral hazard.
 2. ”Participation Constraint” (PC = den pris agenten vil have i w (løn) for at tilbudet er bedere end det fra en anden principal (andre muligheder) samt H skal være højere end L)