Burrell & Morgan

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

Burrell & Morgan

Professor Gibson Burrell fra Leicester Universitetet og Gareth Morgan fra Lancaster Universitet offentliggjorde deres organisatoriske analyse af sociologiske paradigmer i 1979. Deres teori er i høj grad inspireret af Thomas Kuhns paradigmeteori der omhandler identificering af forskerens verdensopfattelse. Burrell & Morgans formål var at tydeliggøre de mange forskellige grundlæggende verdensopfattelser i forhold til hinanden.

Burrell & Morgan definerer sociologiske paradigmer, som enten objektive eller subjektive, og at det sociale system ændrer sig igennem regulering eller gennem radikale ændringer. De fire elementer Burrell & Morgan omtaler er:

1.Verdensbilledet

•Nominalisme = eksisterer kun i menneskets egen opfattelse (subjektivt).

•Realisme = sandhed eksisterer uafhængigt af mennesket (objektivt).

2.Erkendelsesteorien

•Anti-positivisme = Sandhed er relativ. Det kommer an på situationen. Der er ingen universal sandhed (subjektiv).

•Positivisme = ting kan være sande eller falske. Man kan finde sandheden (objektiv).

3.Menneskelig natur

•Voluntarisme (fri vilje)= Menneskets egen fri vilje (subjektiv).

•Determinisme (skæbnen) =Menneskelig handling er bestemt af situationen/konsekvensen (objektiv).

4.Metodologi

•Ideografisk metode = Søger forståelse for unikke fænomener (subjektiv).

•Nomotetisk = Søger generelle træk ved fænomenet (objektiv).

 

En kombination af overstående giver fire forskellige paradigmer (se Figur 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Burell & Morgan paradigmedefinition. Kilde: Billede egen produktion.

 

•Det funktionalistiske paradigme (Regulering, Objektiv)

o Naturvidenskab, Empirisme, Rationalisme, Klassisk positivisme, ny positivistisk

•Kan bruge teknisk-rationelle ændringsstrategier.

•Det fortolkende paradigme (Regulering, Subjektiv)

o Habermas, Hermeneutik

•Kan bruge humanistiske ændringsstrategier.

•Det radikal strukturalistiske paradigme (Radikal ændring/objektiv)

o Kritisk rationalisme

•Kan brige den politiske ændringsstrategi

•Det radikal humanistiske paradigme (Radikal ændring, Subjektiv)

o Luhmanns autopoiese, kritisk teori.

•Kan ikke bruge nogen ændringsstrategi, da alt er uforståeligt for hinanden.

 

Burrell & Morgans fire paradigmer er rigtig gode til at identificere, hvor i de fire paradigmer forskellige teorier befinder sig, hvilket giver et mere præcist overblik. Den kan også bruges til problemstillinger eller situationer, idet problemer og situationer også kan placeres som værende objektive eller subjektive og i en regulerende eller radikal ændring -verden.

 

Kritikken af Burrell & Morgans koordinatsystem er, at de sætter paradigmerne meget skarpt op. Jeg vil påstå, at paradigmerne godt kan overlappe hinanden, og at man for eksempel godt kan være ”humanistisk-positivistisk”, som i en situation hvor følelser for noget, samt kvalificerede bud på baggrund af tørre tal, er retfærdiggørende for selve valget.