Arkitektur roller

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

ENTERPRISE ARKITEKT

 

 

 

I en analogi til It-arkitektur kan man overordnet sige, at Enterprise arkitektur opererer på et byplansniveau mens system arkitektur opererer på bygningsniveau.

 

Enterprise Arkitektur -en byplan

IT-arkitekturarbejdet på enterpriseniveau kan sammenlignes med byplanlægning

 

- Spænder fra overordnet national/regional planlægning til planlægning for et lokalområde-

En byplan sætter rammer for byens udvikling –udpegning af erhvervs-og boligområder, krav til vand-, varme og el-forsyning, planlægning af trafikbelastning.

- En byplan er en social overenskomst, som muliggør en fornuftig udvikling af byen gennem de lokale projekter, som byens indbyggere 

 

System Arkitektur –en bygning

- IT-arkitektur arbejdet på Systemniveau kan sammenlignes med at bygge en bygning i en by

- Kan være en simpel eller mere kompleks struktur

- Skal følge de angivne lovgivningsmæssige krav samt overholde reglerne i lokalplaner, samt interface til eksisterende forsyningsnetog veje osv. 

 

 

OIO opererer med seks forskellige arkitektroller, nedenfor er de beskrevet.

 

ENTERPRISE ARKITEKT

Enterprise arkitektens ansvar er udviklingen af en enterprise arkitektur, forankring af denne i virksomhedens ledelse og sørge for at denne blive fulgt i praksis.

Enterprise arkitekten arbejder proaktivt og med en planlægningshorisont 2-4 år ud i fremtiden, hvor virksomhedens forretningsstrategi påvirker enterprise arkitektur.

Enterprise arkitekten deltager typisk i virksomhedens it-governance processer, og har et medansvar for at virksomhedens it-budget investeres optimalt.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af erfarne medarbejdere med titler som digitaliseringschef, it-chef, chefkonsulent, specialkonsulent, konsulent eller måske projektchef, projektleder.

I forhold til udvikling af enterprise arkitekturen er det vigtigt at bemærke, at til forskel fra de øvrige arkitektroller, der leverer faglig kompetence når påkrævet, er enterprise arkitekten i høj grad proaktiv. Det betyder ikke at de andre arkitektroller udelukkende er reaktive, men enterprise arkitekten uddelegerer ansvaret for udvikling af enterprise arkitekturen til de andre arkitekter. Enterprise arkitekten har ansvaret for enterprise arkitekturen, og sikrer at koordineringen af kompetencer finder sted. Eksempelvis sikrer enterprise arkitekten at teknologi- og informationsaspekter af applikationsarkitekturen er passende belyst, enten ved selv at bidrage med den nødvendige viden, eller ved at få inddraget de relevante kompetencer. Enterprise arkitekten skal ikke vide alt, men skal have overblikket til at vide hvilke kompetencer der skal inddrages i givne situationer.

Enterprise arkitekten skal sikre at der eksisterer passende processer og kommunikation omkring enterprise arkitekturen.

 

FORRETNINGSARKITEKT

Forretningsarkitekten er ansvarlig for forretningsmodellering og kan arbejde med forretningsstrategier og – processer. Forretningsarkitekten arbejder typisk med teknikker som BPMN til at modellere processer og forretningstjenester.

Vedkommende har ofte et godt kendskab til et forretningsområde – f.eks. socialområdet eller mere specifikt pension – og er ansvarlig for at kunne tilvejebringe grundlag for at træffe beslutninger, der vedrører virksomhedens strategi og arkitektur og som sikrer at systemer har sammenhæng på tværs (således at man undgår ”siloer”). Forretningsarkitekten forstår at betragte forretningens område som en helhed, således at tværgående hensyn indarbejdes og prioriteres.

Derudover kan forretningsarkitekten have et helt detaljeret kendskab til et eller flere specifikke områder – og altså være en egentlig fagekspert og have forvaltningserfaring.

Forretningsarkitekten deltager bl.a. i dialog med forretningsenhederne om mulighederne for at it-understøtte forretningen og yder støtte til de forretningsmæssige systemejere.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af erfarne medarbejdere med titler som projektleder, chefkonsulent eller specialkonsulent, men det kan også være specialister med alle mulige andre titler, som f.eks. it-forretningskonsulent. Det karakterisktiske er evnen til at kombinere en domæneviden med kompetencen til at definere og modellere processer, tjenester, begreber mv.

 

INFORMATIONSARKITEKT

Informationsarkitekten er ansvarlig for modellering af de data og informationer, der anvendes.

 

Informationsarkitektens primære fokus er information. Igennem et tæt samarbejde med forretningsarkitekten og applikationsarkitekten, sørger han/hun for at data modelleres og anvendes konsistent på tværs af virksomheden.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af medarbejdere med mange forskellige titler, fx informationsmedarbejder, bibliotekar, redaktør, specialkonsulent, mv. men det kan også være specialister med alle mulige andre titler. Det kan være folk fra forretningen eller udviklere der kommer fra it-afdelingen. Det karakterisktiske er evnen til at kombinere en forretningsmæssig domæneviden med kompetencen til at definere og modellere begreber, termer, indholdskategorier mv.

Informationsarkitekten har stor erfaring indenfor logisk og fysisk databasemodellering, normalformer osv.

Informationsarkitekten kan have erfaring som databaseadministrator, og således have en mere teknisk databasebaggrund. Informationsarkitekten har også erfaring indenfor tildeling af adgangsrettigheder (beskyttelse af data).

 

APPLIKATIONSARKITEKT

Applikationsarkitekten er ansvarlig for design af applikationslandskab, integrationer og services i en organisation – typisk inden for et forretningsområde (fx sundhed, social eller miljø) eller et tværgående domæne (fx økonomi-, HR- eller kontorapplikationer).

Applikationsarkitekten samarbejder naturligvis tæt med alle de andre arkitektroller, men især med teknologiarkitekten for at sikre at applikationer og infrastruktur passer sammen.

Applikationsarkitekten arbejder derudover også tæt sammen med informationsarkitekten for at sikre optimal udveksling og anvendelse af informationer.

Samarbejdet med enterprise arkitekten og forretningsarkitekten vedrører de funktionelle krav til løsningen – altså hvordan forretningens og brugernes behov opfyldes bedst.

Applikationsarkitekten samarbejder også med eksterne parter om at sikre interoperabilitet og anvendelse af de relevante standarder.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af medarbejdere med titler som fx udvikler, softwareudvikler eller solutionarkitekt.

 

TEKNOLOGIARKITEKT

Teknologiarkitekten er ansvarlig for det strategiske valg af teknologi. Teknologiarkitektens arbejdsområde omfatter ansvar for design af det centrale datacenter og/eller decentrale it-infrastrukturer og vedligeholdelse af infrastrukturen.

Teknologiarkitekten er desuden ansvarlig for at applikationer og it-services på tværs af organisationen bliver vedligeholdt og opdateret – dvs. når der er f.eks. er ændringer eller opdateringer at sørge for, at disse bliver rullet konsistent ud.

Teknologiarkitekten arbejder tæt sammen med applikationsarkitekter og de andre arkitekter for at sikre et teknisk arkitekturdesign, der lever op til de non-funktionelle krav som forretningen stiller (skalabilitet, pålidelighed, management, ydelse og sikkerhed), og for at sikre at de løsninger der udvikles/købes passer ind i den besluttede infrastruktur.

En teknologiarkitekt vil typisk være specialist indenfor et eller flere produktområder, f.eks. netværksudstyr, servere eller directory design/implementering, og måske besidde en eller flere certifikationer. I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af medarbejdere med titler som fx it-chef, systemadministrator, udvikler, eller solutionarkitekt.

 

FORANDRINGSARKITEKT

Forandringsarkitekten er ansvarlig for at løsninger bliver indført succesfuldt i organisationen.

Forandringsarkitekten har ledererfaring, forstår organisationen godt, og er i stand til at håndtere politiske, organisatoriske og personlige konflikter. Forandringsarkitekten arbejder sammen med virksomhedens forretningsledelse og personaleafdeling om at indføre nye arbejdsgange og jobbeskrivelser. Forandringsarkitekten er ikke nødvendigvis teknisk skolet.

Et enterprise arkitektur projekt kan betyde store omvæltninger i organisationen. Forandringsarkitektens opgave er at sikre, at der ikke opstår unødig forvirring og usikkerhed i organisationen, men også at sikre at de organisatoriske aspekter ved forandringerne adresseres. For nogle organisationer og medarbejdere vil forandringerne være velkomne, for andre kan de virke skræmmende. Det er derfor individuelt i hvilke trin forandringsarkitekten skal inddrages. Arkitektens deltagelse i OIO EA metodens trin er derfor heller ikke nærmere beskrevet, da denne kan deltage i stort set alle trin på linje med enterprise arkitekten - hvis der er behov for det.

Forandringsarkitekten er ikke en projektleder for projektet, men samarbejder med projektledelsen, dog med fokus på organisationen, ikke på økonomi- og ressourcestyring.

I organisationer hvor man ikke anvender selve termen som jobtitel varetages rollen måske af medarbejdere med titler som fx digitaliseringschef, forandringskonsulent, HR-konsulent, chefkonsulent, specialkonsulent, konsulent eller måske projektchef, projektleder.