Strategier

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

 

Strategi

En strategi er langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål.

Forskellen mellem taktik og strategi misforståes ofte og begge blandes ofte sammen.

Flere taktikker kan dog udføres indenfor samme strategiske endemål, som kan være diffust og meget generelt, som f.eks svækkelse af den nazistiske produktionskapacitet under anden verdenskrig. Taktikken kunne her f.eks. være dagbombning eller natbombning fra fly eller sabotage af jernbaner, fabrikker eller miner eller simpel territorial erobring.

 

Dette afsnit omhandler de strategier / værktøj man kan bruge.

 

PRINCE2

PRINCE2-metoden håndterer projektledelse ved hjælp af fire integrerede elementer: principper, temaer, processer og projektmiljøet.

 

 1. Principperne

Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt faktisk ledes i overensstemmelse med PRINCE2. Der er syv principper, og et projekt er kun et PRINCE2-projekt, hvis alle syv principper anvendes i projektet.

 1. Temaerne

De syv temaer beskriver de aspekter ved projektledelse, der skal håndteres løbende i et projekt. De syv temaer forklarer præcist, hvordan PRINCE2 kræver, at man håndterer de forskellige discipliner inden for projektledelse, samt hvorfor de er nødvendige.

 1. Processerne

Processerne beskriver den trinvise fremdrift i et projekts livscyklus, fra opstart til afslutning. Hver proces indeholder en tjekliste med anbefalede aktiviteter, ledelsesprodukter og tilknyttede ansvar.

 1. Tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet

Dette kapitel vedrører behovet for at tilpasse PRINCE2 til et projekts særlige kontekst. PRINCE2 er ikke en løsning, der kan anvendes ens i alle situationer. PRINCE2 er en fleksibel ramme, der uden videre kan tilpasses et projekt af enhver type eller størrelse. Directing Successful Projects with PRINCE2 (TSO,2009) omhandler PRINCE2-metoden set fra ledelsens synspunkt, særligt medlemmer af Styregruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: PRINCE2 framework

 

Link til skabeloner (eksempler)

Skabeloner til projektmodellen

 

ITIL

IT Infrastructure Library (ITIL®) er den mest udbredte tilgang til IT Service Management i verden. ITIL er en Best Practice metode, der er baseret på erfaringer fra både den offentlige og private sektor på internationalt plan. Metoden beskriver, hvordan IT-ressourcer skal organiseres for at levere forretningsmæssig værdi, der dokumenterer processer, funktioner og roller i IT Service Management (ITSM).

 

Link til ITIL: http://cfnpeople.dk/dine_downloads/

 

Om CobiT

Control OBjectives for Information and related Technology - er et It governance framework, som i bred forstand beskriver, hvad It organisationen skal have styr på – fra It strategi, projektmodeller, over drifts- og supportprocesser for at kunne forsikre forretningen om, at der er styr på hele området.

 

CobiT muliggør udviklingen af en klar politik og en god praksis for It kontrol i hele organisationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: COBIT fem principper

 

De fem Principper

 

COBIT 5 rammen er baseret på 5 kerneprincipper for governance og management af enterprise It.

 

Princip 1: At møde interessenters Behov

Princip 2: At dække hele organisationen

Princip 3: Anvendelse af en enkelt integreret ramme

Princip 4: Muliggørelse af en holistisk tilgang

Princip 5: Separation af Styring fra Administration

 

 

COBIT 5 beskriver 7 kategorier af katalysatorer:

 

 1. Principper, politikker og rammer er redskaberne til at forvandle ønsket adfærd til en praktisk guide til daglig administration
 2. Processer beskriver et organiseret sæt af praksis og aktiviteter for at opnå bestemte mål og producere en række output for at opnå overordnede IT-relaterede mål
 3. Organisations strukturer er nøgleenheder for beslutninger i organisationen
 4. Kultur, etik og individers samt organisationens adfærd er ofte undervurderede som succes faktor i forhold til Styrings og Administrations aktiviteter
 5. Information kræves for at holde organisationen kørende og velstyret, men på operationelt niveau er information meget ofte et nøgleprodukt af forretningen selv
 6. Services, infrastruktur og applikationer udgøres af infrastruktur, teknologi og applikationer som forsyner forretningen med informations teknologi processer og services
 7. Mennesker, færdigheder og kompetencer kræves for vellykket gennemførelse af alle aktiviteter og for at tage rigtige beslutninger og foretage regulerende handlinger

 

Managing Sucessful Programmes (MSP)

Managing Sucessful Programmes (MSP®) er ligesom PRINCE2® en Best Practice metode. MSP er en struktureret metode til styring af forandringsprocesser med programledelse som redskab. MSP definerer et program som en midlertidig og fleksibel organisation skabt til at koordinere, lede og overvåge implementeringen af et sæt af relaterede projekter og aktiviteter for at levere et udbytte og fordele der er relateret til forretningens formål. Det er sandsynligt at programmets livscyklus varer flere år

 

MSP giver værktøjer til blandt andet at sikre programmets lønsomhed, værdirealisering og ensretning af programmet i forhold til virksomhedens strategiske mål.

 

Et Program vs. et Projekt

Et projekt defineres som en midlertidig organisation, men livscyklus er meget kortere i varighed, hvor formålet er at levere en eller flere produktleverancer for at gennemføre en Business Case, som kan eller ikke kan være del af et programs portefølje af projekter. Programledelse erstatter ikke nødvendigheden af kompetent projektledelse eller -styring. Programmer må nødvendigvis være understøttet af projekter der er effektivt kontrolleret, ledet og styret som en portefølje for at sikre værdirealisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Managing Sucessful Programmes

 

 

 

 

Risikostyringsproce

Dette ere en god måde at få gode beslutninger fra en styregruppe på. Når en kritiske trusler/risici så skal identificeres og håndteres, så vil jeg pege på ISO 27005 processen som kan findes nedenfor i figur 3 og 4.

Ønskes en skabelon til beregning af risiko, så se figur 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: ISO 27005 (dansk)

Figur 3: ISO 27005 (engelsk)

 

ISO 27005 beskrevet

 

1.Styregruppen overvåger projektet.

2.Projektlederen etablerer en kontekst

a.Hvad betyder det for projektet

3.Risikoidentifikation

a.Projektlederen bruger og opdater risikologgen

4.Risikoanalyse

a.Projektlederen identificer sandsynlighed og konsekvensen for nye risici.

5.Risikoevaluering

a.Projektlederen udarbejder en samlet evaluering af den/de nye risici, og udarbejder aktuelle risikohåndteringsplaner.

6.Styregruppen - vurderer evalueringen og risikohåndteringsplanen

a.Styregruppen bestemmer om man skal:

i.Accepter risikoen

ii.Reducer risikoen

iii.Del risikoen

iv.Undgå risikoen

7.Risiko håndtering

a.Projektlederen eksekvere styregruppens beslutning.

8.Styregruppen vurderer om risikohåndteringsplanen var tilstrækkelig

a.Styregruppen accepterer rest risikoen

b. Styregruppen accepterer ikke rest risikoen, og man starter forfra.

 

Skabelon til beregning af risiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: beregning af risiko

 

 

 

 

 

Porters værdikæde

 

Forretnings model

 

Forretningsstrategi

Mediastrategi

Finde den bedste mediastrategi der opfylder målsætningen

Her overvejes blandt andet:

 • Hvem er målgruppen
 • Tidshorisont (kort eller langsigtet)
 • Antal kampagner
 • Timing af kampagne
 • Væksstrategi / vedligeholdelse
 • Konkurrentstrategi

 

 

Interessentanalyse

Formål

Interessentanalysens formål er at give projektet et overblik over personer, der har interesse i projektet, samt at gøre det muligt at igangsætte tiltag til en hensigtsmæssig håndtering af disse interessenter.

 

Forslag til fremgangsmåde

Metode 1

Interessentanalysen gennemføres i følgende trin:

 

Trin 1: Identificering af interessenter

Trin 2: Sortering af interessenter

Trin 3: Oplevede fordele og ulemper for interessenterne

Trin 4: Strategi for håndtering af interessenten

 

Faldgruber og begrænsninger

Interessentanalysen er kun effektfuld, hvis den omfatter de væsentligste interessenter. Derfor er det vigtigt, at interessent-analysen foretages i projektgruppen af personer, der har et indgående kendskab til organisationen.

 

Kommunikationsplan

 

 1. Hvad skal interessenten informeres om?

Hvad er budskabet?

 

 1. Hvor/hvordan skal interessent informeres?

Mediet eller stedet, hvor kommunikationen skal foregå, f.eks. intranet, kick-off

 

 1. Hvilken effekt skal kommunikationen have?

Hvad vil I opnå, at interessenten gør som følge af kommunikationen?

 

 1. Hvornår?

Specificer ift. faser og milepæle

 

 1. Hvem har ansvaret?

Hvem i projektgruppen har ansvar for, at budskabet kommunikeres?

 

Test strategi

Testarbejdet planlægges herefter således, at alle områder berøres; men kun i forhold til deres risikoeksponering, så de ’farligste’ områder med størst andel af risikoeksponering testes først og mest, og de ’mindste farlige’ områder sidst og mindst.

Dette kan afspejles i en testorganisations overordnede teststrategi, som f.eks. kan omfatte følgende emner:

 1. Principper for risikostyret testarbejde
 2. Udvælgelse og prioritering
 3. Testdokumentation
 4. Testautomatisering og –værktøjer
 5. Konfigurationsstyring
 6. Hændelsesstyring
 7. Start- og slutkriterier
 8. Godkendelseskriterier
 9. Grad af uafhængighed
 10. Teknikker
 11. Testmiljø
 12. Måletal, der skal indsamle
 13. Gentest og –regressionstest

 

Se evt. ISO 29119 for en test standard https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_29119

 

 

 

 

 

Organisatoriske strategier

 

Det organisatoriske isbjerg

 

Magtbaseret ændringsstrategi